TransitieNet

TransitieNet biedt alle professionals binnen de revalidatie, die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met een chronische aandoening, een platform voor expertise- en informatieuitwisseling. Alle activiteiten van TransitieNet – het organiseren van expertmeetings, het verspreiden van behandelmodules en het bieden van ondersteuning van revalidatiecentra rondom transitiezorg – hebben tot doel voor jongeren en jongvolwassenen een goed zorgaanbod te bewerkstelligen.


NIEUWS

Publicatie over de Groeiwijzer in Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

De groeiwijzer. Een instrument om vaardigheden voor zelfstandigheid te vergroten, door C.G.B. Maathuis, I. Vos, M.E. Roebroeck en S.R. Hilberink. De kinderrevalidatie heeft steeds meer oog voor sociaal-emotionele aspecten bij patiënten en hun families. Dit gezinsgericht werken besteedt aandacht aan de behoeften van het kind, het gezin als geheel en benadrukt het belang van de betrokkenheid van het gezin bij de behandeling. Dit laatste kan volgens ouders nog verbeterd worden. Tegelijkertijd zijn deze ouders verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind tot een autonoom individu. Zij kunnen echter neigen tot lagere toekomstverwachtingen van hun kind wat betreft onafhankelijkheid in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. Dit kan vervolgens leiden tot overbescherming. Overbescherming belemmert kinderen belangrijke ontwikkelingsmijlpalen te bereiken en beïnvloedt het gevoel van eigenwaarde en de ontwikkeling van sociale vaardigheden negatief. Omdat succesvolle participatie op volwassen leeftijd samenhangt met een gezonde psychosociale ontwikkeling in de kindertijd is ondersteuning bij het behalen van belangrijke psychosociale mijlpalen (lees: normale ontwikkeling) belangrijk. Klik hier voor het hele artikel.

Expertmeeting TransitieNet 6 september 2012

Op 6 september vindt de TransitieNet expertmeeting plaats in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de proefimplementatie van de interventie Vriendschap, Verkering & Vrijen gepresenteerd. Ook zal ingegaan worden op de interventie zelf en op de train-de-trainer cursus. Klik hier voor het programma. Opgeven voor deze expertmeeting kan tot 28 augustus via s.hilberink@erasmusmc.nl.

Start project 'Groei-wijzer' maart 2010

In maart 2010 zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen (Centrum voor Revalidatie), Blixembosch revalidatiecentrum en TransitieNet van het Erasmus MC gestart met 'Groei-wijzer'. Groei-wijzer richt zich op het toepasbaar maken van de Canadese systematiek Growing up Ready voor de Nederlandse praktijk. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Bekijk hier de nieuwsbrief Groei-wijzer

Expertmeeting TransitieNet 19 mei 2010 - Een praktische kijk op zorginnovatie

Op 19 mei 2010 organiseerde TransitieNet ‘Een praktische kijk op zorginnovatie’, een expertmeeting waaraan ruim dertig personen (ook zorgverleners uit België) deelnamen. Twee teams uit de testfase van het Actieprogramma ' Op Eigen Benen Vooruit!' vertelden over hun zorginnovatieproject, de hobbels die ze ondervonden en de oplossingen. AnneLoes van Staa gaf een overzicht van belangrijke thema’s binnen Transitie en Zelfmanagement en presenteerde de toolkit die het Actieprogramma beschikbaar stelt. Sophia Revalidatie Den Haag liet goede voorbeelden zien hoe zij jongeren beter willen betrekken bij hun revalidatie. Als uitsmijter werd de behandelmodule Betrokken Ouderschap gepresenteerd. Dit alles leidde tot veel interactie en uitwisseling van expertise, trucs en tips om zelf aan de slag te gaan. Lees verder >>

Expertmeeting TransitieNet 9 december 2011 - Kick off Groei-wijzer. Groei-wijzer onder grote belangstelling gepresenteerd

Op vrijdag 9 december is de definitieve versie van de Groei-wijzer gepresenteerd. Meer dan 70 professionals uit de revalidatie en het speciaal onderwijs hadden zich aangemeld voor deze TransitieNet expertmeeting die geheel in het teken stond van de resultaten van het pilot project. De Groei-wijzer is in 2010-2011 ontwikkeld door het UMCG Centrum voor Revalidatie, revalidatiecentrum Blixembosch, Mytylschool Eindhoven en het Erasmus MC binnen TransitieNet. Het instrument is gebaseerd op het Canadese Skills for Growing Up (Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto) en richt zich op het stimuleren van vaardigheden voor een zelfstandig leven. Hier vindt u een beschrijving van het instrument


TransitieNet expertmeetings en behandelmodules

TransitieNet organiseert expertmeetings voor behandelaars binnen de revalidatie, andere betrokkenen en ketenpartners. Bijeenkomsten vinden ongeveer vier keer per jaar plaats op een centrale plaats in Nederland. De bijeenkomsten zijn bedoeld om medewerkers in de transitiezorg de gelegenheid te bieden informatie en expertise uit te wisselen. Professionals uit diverse disciplines leveren een bijdrage aan deze scholing. De expertmeetings worden telkens rondom een thema georganiseerd.

Naast deskundigheidsbevordering door middel van de bijeenkomsten, stimuleert en coördineert TransitieNet het gebruik van de verschillende transitiezorgmodules. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe modules.

Contact

De coördinator van TransitieNet is Sander Hilberink, projectmedewerker van het Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde. Voor meer informatie over TransitieNet kunt u met hem contact opnemen of met Marij Roebroeck, programmaleider Transitieonderzoek Zuidwest Nederland.

Postadres
Erasmus MC, afdeling revalidatiegeneeskunde
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Initiatiefnemers
TransitieNet is een gezamenlijk initiatief van het Erasmus MC Revalidatiegeneeskunde, Rijndam revalidatiecentrum Rotterdam, Lectoraat Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en de BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. TransitieNet wordt gefinancierd door Kinderfonds Adriaanstichting (KFA), Johanna Kinderfonds (JKF) en het Revalidatiefonds.