Behandelteam

Behandelteam 2017-06-22T12:42:11+00:00

Een goede samenstelling van het transitieteam, is een team dat beide kanten van de transitie omvat: de kinder- en de volwassenenkant. Onder ‘behandelteam’ zijn tools opgenomen voor de aanpak die het team kan hanteren bij het verbeteren van de transitiezorg. We adviseren de teams het tien stappenplan als uitgangspunt te nemen.

Tools bij het thema Behandelteam zijn:

Gezamenlijk beleid

zorg-picto-142

Deze tool beschrijft hoe een gezamenlijke visie op de behandeling en de werkwijzen in de patiëntenzorg aan jongeren (12-25 jaar) bij kinderzorg en volwassenenzorg ontwikkeld kan worden. Dit kan door regelmatige bijeenkomsten te organiseren met (multidisciplinaire) behandelteams, met deelnemers uit zowel kinderzorg als volwassenenzorg. Het is belangrijk dat zij deze visie op de behandeling van patiënten en op hun eigen werkwijze schriftelijk vastleggen in bijvoorbeeld een transitieprotocol. Een gemeenschappelijk beleid beschrijft bijvoorbeeld dat wijzigingen vloeiend behoren te verlopen doordat behandelingen en werkwijzen onderling zijn afgestemd.

Tool Gezamenlijk Beleid

Transitie MDO

Het structureel overleg, ook wel het transitie multidisciplinair overleg (MDO) genoemd, bevordert kennisuitwisseling en afstemming over de behandeling van jongeren in de transitiefase. Hierbij zijn zorgverleners van de kinderzorg en de volwassenenzorg betrokken. Er vindt met regelmaat een bespreking plaats over de patiënten die (binnenkort) overgaan naar de volwassenenzorg en over patiënten die onlangs de overstap naar de volwassenenzorg hebben gemaakt.

Tool Transitie MDO

Transitiepoli

zorg-picto-142

Op de transitiepoli worden jongeren gezamenlijk behandeld door zorgverleners van zowel de kinderkant als de volwassenenkant. Het doel hiervan is om de overgang vloeiender te laten verlopen, uitval na de transfer te voorkomen en jongeren optimaal te begeleiden tijdens de transitie (coördinatie en continuïteit van zorg). De transitiepoli is een structurele activiteit waar zorgverleners van de kinderkant en van de volwassenenkant de jongeren gedurende minimaal één jaar tenminste twee keer gezamenlijke zorg bieden. We maken onderscheid tussen de transitiepoli in het ziekenhuis (Transitiepolikliniek) en in het revalidatiecentrum (Polikliniek jongvolwassenen).

Tool Transitiepoli (ziekenhuis)

Polikliniek Jongvolwassenen (revalidatie)

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar worden op de polikliniek jongvolwassenen behandeld door zorgverleners van zowel kinderkant als volwassenenkant om hun zelfstandigheid, zelfmanagement en participatie te vergroten, om uitval na de transfer te voorkomen en hen optimaal te begeleiden tijdens de transitie (coördinatie en continuïteit van zorg).

Tool Polikliniek Jongvolwassenen (revalidatie)

Groepsconsult

zorg-picto-142

Het groepsconsult (GMC) is een vorm van consultvoering waarbij zes tot acht jongeren gezamenlijk een consult met hun zorgverlener hebben. De arts bespreekt het ziekteverloop en de behandeling beurtelings met elke jongere. Patiënten kunnen zowel informatie van medepatiënten ontvangen als informatie aan andere patiënten geven. Op deze manier kunnen GMC’s een instrument zijn om het zelfmanagement van patiënten te vergroten. Een groepsconsult is een volledige vervanging van een individueel consult met de betreffende zorgverlener, maar vervangt niet álle individuele consulten. Groepsconsulten en individuele consulten worden dus naast elkaar aangeboden.

Tool Groepsconsult

Jongeren alleen in de spreekkamer

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142vrije-tijd-picto-142ouders_geel-grijs-142

Het doel van de tool Jongeren alleen in de spreekkamer is vergroten van zelfredzaamheid van jongeren door ze zonder aanwezigheid van een ouder in de spreekkamer te ontvangen.Daarnaast heeft deze tool als doelstelling onderwerpen die in aanwezigheid van een ouder niet goed bespreekbaar zijn (zoals roken, drugs- en alcoholgebruik, seksualiteit) in de spreekkamer aan bod te laten komen. De aanpak is eenvoudig te implementeren, maar kan van groot belang zijn in het transitieproces van een jongere.

Tool Jongeren alleen in de spreekkamer

Gezamenlijke besluitvorming

Op de website van Kennisplein Chronische Zorg – Zelfmanagement is informatie beschikbaar over gezamenlijke besluitvorming, waarbij zorgverlener en patiënt samen kiezen voor de zorg en behandeling. Dit leidt tot beter geïnformeerde patiënten, meer vertrouwen in en tevredenheid over de behandeling, en meer therapietrouw. Gezamenlijke besluitvorming vraagt van zorgverleners een meedenkende en coachende stijl van communiceren. Lees hier hoe je in negen stappen tot gezamenlijke besluitvorming komt.

Kwaliteit van Leven in de Spreekkamer

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Chronische aandoeningen kunnen een grote impact op het welzijn van het kind of de jongere hebben. Door het gebruik van Kwaliteit van leven-vragenlijsten komt het psychosociale functioneren in de spreekkamer stelselmatig aan de orde. Zij geven een beeld van het psychosociale functioneren van de jongere en van de omgang met de aandoening, waardoor zorgverleners problemen vroegtijdig kunnen signaleren. Professionals kunnen kiezen voor toepassing van Kwaliteit van Leven instrumenten in de spreekkamer die beschikbaar zijn via KLIK (bijvoorbeeld MyQ) óf de Lastmeter.

Tool Kwaliteit van Leven in de Spreekkamer

Zelfdiagnose voor behandelteams

zorg-picto-142

Met dit zelfdiagnose instrument kan het verbeterteam beoordelen – aan de hand van de zeven principes voor goede adolescentenzorg – waar het op dat moment staat en waar het naar toe wil in het verbeterproces. Het instrument helpt het team gezamenlijk de uitgangspositie te bepalen en de voornaamste doelen voor verbeteracties vast te stellen. Het helpt de discussie in het team op gang te brengen en te structureren.

Tool Zelfdiagnose voor behandelteams

Meten van ervaringen na transitie (jongerenenquête)

zorg-picto-142

Het doel van deze tool is het in kaart brengen van de concrete ervaringen met transitie en het beoordelen van de kwaliteit van transitie bij jongeren die al zijn overgestapt en hun ouders. De tool bevat vragenlijsten voor zowel jongeren als ouders. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de tekorten in de inhoud en organisatie van de zorg. Dit biedt aanknopingspunten voor het verbeterprogramma.

Tool Meten van ervaringen na transitie (jongerenenquête)

Zie ook: Voor het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! is deze vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd in het SPIL-onderzoek.

Dossieronderzoek

zorg-picto-142

Het doel van deze tool is het in kaart brengen van (de uitkomsten) van zorg in de transitiefase via dossieronderzoek om inzicht te krijgen in de inhoudelijke en organisatorische tekortkomingen van de zorg.

Tool Dossieronderzoek naar kwaliteit van zorg in de transitiefase

Tien stappenplan
zorg-picto-142

Dit Tien Stappenplan geeft richting aan het verbeterproces van transitiezorg en helpt behandelteams om aan de slag te gaan met transitie. Aan de hand van tien stappen wordt bovendien de inhoud van de Transitie Toolkit verkend. De tien stappen zijn:

  1. Stel een multidisciplinair projectteam samen
  2. Bepaal de huidige en gewenste situatie
  3. Werk aan een gemeenschappelijke visie over zorg in de transitiefase
  4. Selecteer passende interventies uit de Transitie Toolkit
  5. Stel doelen op aan de hand van het raamwerk en maak een plan van aanpak
  6. Maak bewuste keuzes en probeer interventies op kleine schaal uit
  7. Maak een meetplan en stel simpele indicatoren vast om de voortgang te monitoren
  8. Evalueer na een periode van ongeveer één tot anderhalf jaar door de zelfdiagnose te herhalen
  9. Maak een plan voor communicatie over het transitieproject binnen en buiten de organisatie
  10. Maak een plan voor borging om in de organisatie de transitiezorg te verankeren in de dagelijkse routines

Tool Tien stappenplan aan de slag met transitie

Motivational Interviewing (MI)

zorg-picto-142

Motivational Interviewing is een gesprekstechniek die jongeren met chronische aandoeningen helpt om zelf in te zien wat voor problemen zij hebben. Daarnaast moeten zorgverleners hen motiveren dit probleem aan te pakken, zodat er een (gedrags)verandering plaatsvindt.

Tool Motivational Interviewing

Zie ook: Handleiding motivational interviewing voor zorgprofessionals