Continuïteit

Continuïteit 2017-06-19T12:01:02+00:00

Bij continuïteit gaat het om de samenwerking en afstemming tussen de kinderzorg en volwassenenzorg. Afstemming gaat over het zo klein mogelijk houden van de ‘breuk’ tussen de kinderzorg en volwassenenzorg. Samenwerking gaat niet alleen over het overdragen van de patiëntgegevens, maar ook over het afstemmen van behandelprotocollen en werkwijzen.

Mogelijke indicatoren voor goede Continuïteit zijn:

  • aanwezigheid van transitiepoli
  • aanwezigheid van een afdelingsbeleid / missie
  • afstemming van behandelprotocollen en procedures tussen kinder- en volwassenenzorg
  • organisatie van symbolisch afscheid / ontvangst
  • aanwezigheid van integrale overdracht van dossier
  • betrokkenheid van jongere bij overdracht
  • oordeel van jongere / ouders over continuïteit

Tools bij het thema Continuïteit zijn:

Transitieprotocol

zorg-picto-142

Het doel van een transitieprotocol is de kwaliteit van de zorgverlening aan jongeren met chronische aandoeningen en hun ouders in de transitiefase meetbaar te verbeteren door professionele werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden te structureren en vast te leggen. Het transitieprotocol beschrijft de procedures en criteria voor: de voorbereiding op transfer, de wijze van overdracht, de situatie na transfer van kinderzorg naar volwassenenzorg en de evaluatie van de transitie.

Tool Transitieprotocol

Meer weten? Bekijk een aantal voorbeelden
Voorbeelden Nederlandse en internationale Transitieprotocollen

Gezamenlijk beleid

zorg-picto-142

Deze tool beschrijft hoe een gezamenlijke visie op de behandeling en de werkwijzen in de patiëntenzorg aan jongeren (12-25 jaar) bij kinderzorg en volwassenenzorg ontwikkeld kan worden. Dit kan door regelmatige bijeenkomsten te organiseren met (multidisciplinaire) behandelteams, met deelnemers uit zowel kinderzorg als volwassenenzorg. Het is belangrijk dat zij deze visie op de behandeling van patiënten en op hun eigen werkwijze schriftelijk vastleggen in bijvoorbeeld een transitieprotocol. Een gemeenschappelijk beleid beschrijft bijvoorbeeld dat wijzigingen vloeiend behoren te verlopen doordat behandelingen en werkwijzen onderling zijn afgestemd.

Tool Gezamenlijk Beleid

Transitie MDO

Het structureel overleg, ook wel het transitie multidisciplinair overleg (MDO) genoemd, bevordert kennisuitwisseling en afstemming over de behandeling van jongeren in de transitiefase. Hierbij zijn zorgverleners van de kinderzorg en de volwassenenzorg betrokken. Er vindt met regelmaat een bespreking plaats over de patiënten die (binnenkort) overgaan naar de volwassenenzorg en over patiënten die onlangs de overstap naar de volwassenenzorg hebben gemaakt.

Tool Transitie MDO

Informatie over transitie

zorg-picto-142

Jongeren en hun ouders moeten voorbereid worden op de transitie naar de volwassenenzorg. Dit kan gedaan worden door het verstrekken van informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een folder, poster en/of een speciale webpagina. Het doel is om jongeren en hun ouders te voorzien van informatie over de aankomende transitie. Wat betekent deze transitie voor hen en hoe kunnen zij zich hier op voorbereiden?

Tool Informatie voor jongeren en ouders over transitie

Transitiepoli

zorg-picto-142

Op de transitiepoli worden jongeren gezamenlijk behandeld door zorgverleners van zowel de kinderkant als de volwassenenkant. Het doel hiervan is om de overgang vloeiender te laten verlopen, uitval na de transfer te voorkomen en jongeren optimaal te begeleiden tijdens de transitie (coördinatie en continuïteit van zorg). De transitiepoli is een structurele activiteit waar zorgverleners van de kinderkant en van de volwassenenkant de jongeren gedurende minimaal één jaar tenminste twee keer gezamenlijke zorg bieden. We maken onderscheid tussen de transitiepoli in het ziekenhuis (Transitiepolikliniek) en in het revalidatiecentrum (Polikliniek jongvolwassenen).

Tool Transitiepoli (ziekenhuis)

Polikliniek Jongvolwassenen (revalidatie)

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar worden op de polikliniek jongvolwassenen behandeld door zorgverleners van zowel kinderkant als volwassenenkant om hun zelfstandigheid, zelfmanagement en participatie te vergroten, om uitval na de transfer te voorkomen en hen optimaal te begeleiden tijdens de transitie (coördinatie en continuïteit van zorg).

Tool Polikliniek Jongvolwassenen (revalidatie)

Overgangsritueel

zorg-picto-142

Transitie in zorg is niet één moment, maar een proces waarin jongeren en ouders gedurende een bepaalde periode worden begeleid naar de nieuwe zorgsituatie. Het overgangsritueel heeft als doel de daadwerkelijke overstap die de jongeren maken van kinderzorg naar volwassenenzorg (feestelijk) te markeren met een ritueel of een korte afscheidsceremonie. Hiermee wordt tevens de continuïteit van zorg rondom de jongere zichtbaar georganiseerd.

Tool Overgangsritueel

Meten van ervaringen na transitie

zorg-picto-142

Het doel van deze tool is het in kaart brengen van de concrete ervaringen met transitie en het beoordelen van de kwaliteit van transitie bij jongeren die al zijn overgestapt en hun ouders. De tool bevat vragenlijsten voor zowel jongeren als ouders. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de tekorten in de inhoud en organisatie van de zorg. Dit biedt aanknopingspunten voor het verbeterproject

Voor het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! is deze vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd in het SPIL-onderzoek.

Tool Meten van ervaringen na transitie (jongerenenquête)

DiaCare4U

zorg-picto-142

Diacare4U biedt klinische psychosociale ondersteuning aan jongeren met Diabetes Mellitus type I. Het is gericht op het accepteren en leren omgaan met de beperkingen van de aandoening en bij het uitvoeren van zelfcontrole. Jongeren worden gedurende vijf weken opgenomen in een paviljoen van Adelante-Zorggroep in Valkenburg en krijgen daar medische en psychosociale begeleiding, diabeteseducatie en onderwijs.

Tool Diacare4u