Integrale zorg

Integrale zorg 2017-10-19T11:16:54+00:00

Belangrijk bij adolescentenzorg is dat het om meer gaat dan de zorg voor de aandoening alleen. Dus ook onderwerpen als persoonlijke groei, sociaal-emotionele ontwikkeling, maatschappelijke participatie, seksualiteit en relatievorming, gezond leven, gezonde voeding en risicogedrag moeten aan de orde komen. Het is de taak van de zorgverlener deze onderwerpen aan te kaarten.

Mogelijke indicatoren voor goede Integrale zorg zijn:

 • aantal jongeren bij wie gebruik wordt gemaakt van HEADS screeningstool
 • aanwezigheid van ‘interagency links’
 • aanwezigheid van informatie
 • aanbod én deelname van jongeren aan integraal aanbod
 • oordeel van jongere / ouders over kwaliteit van integrale zorgverlening

Tools bij het thema Integrale zorg zijn:

Individueel Transitieplan

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Het Individueel Transitieplan (ITP) is een actieplan voor zelfmanagement en zelfredzaamheid dat door jongeren en ouders wordt ingevuld. Deze interventie wordt door zorgverleners vaak als basis genomen om verschillende onderwerpen aan de orde te stellen, zoals het stimuleren van zelfstandigheid van jongeren in de zorg en in het dagelijks leven. Ook kunnen er door middel van het ITP doelen gesteld worden en afspraken gemaakt worden om succesvol volwassen te worden. Het ITP is generiek. Het is geschikt voor gebruik bij verschillende aandoeningen, maar kan op verschillende ziektespecifieke onderwerpen aangepast worden. Het doel is om de autonomie en eigen regie van jongeren te vergroten en zorg op maat te bieden in de transitievoorbereiding.

Tool Individueel Transitieplan

Zie voor meer informatie ook:

Checklist Individueel Transitieplan

De Checklist ITP is een instrument waarmee de zorgverleners in het eigen dossier kan bijhouden welke onderwerpen uit het Individueel Transitie Plan (ITP) zijn besproken en welke afspraken er zijn gemaakt

Tool Checklist voor in ITP

Zie voor meer informatie ook:

Ready Steady GO

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Het RSG-programma is een nieuw, generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek. Het programma is ontwikkeld in Engeland;  de Nederlandse voorloper hiervan was het Individueel Transitieplan (ITP).

Het RSG-programma begint met het uitreiken van een informatiefolder, daarna worden voor de transfer drie lijsten een voor een behandeld (Ready, Steady, Go). Na de overstap kan er verder worden gewerkt met de lijst Hello. Het RSG-programma is gericht op het empoweren van jongeren tijdens hun medische behandeling. Het is een actieplan voor het bevorderen van zelfmanagement en zelfredzaamheid. Er worden, samen met de jongere en de ouders, doelen bepaald en afspraken gemaakt. Op die manier worden de jongeren en hun ouders al heel vroeg aan het denken gezet over de volwassenenzorg en het transitieproces, waar ze in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen. Ook kan de voortgang van de jongere op het gebied van zelfstandigheid worden gemonitord.

Tool Ready Steady GO

Dit zijn de goedgekeurde Nederlandse versies van Ready Steady GO:

Groepsconsult

zorg-picto-142

Het groepsconsult (GMC) is een vorm van consultvoering waarbij zes tot acht jongeren gezamenlijk een consult met hun zorgverlener hebben. De arts bespreekt het ziekteverloop en de behandeling beurtelings met elke jongere. Patiënten kunnen zowel informatie van medepatiënten ontvangen als informatie aan andere patiënten geven. Op deze manier kunnen GMC’s een instrument zijn om het zelfmanagement van patiënten te vergroten. Een groepsconsult is een volledige vervanging van een individueel consult met de betreffende zorgverlener, maar vervangt niet álle individuele consulten. Groepsconsulten en individuele consulten worden dus naast elkaar aangeboden.

Tool Groepsconsult

Cursusprogramma Op Koers

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142vrije-tijd-picto-142

Het Cursusprogramma Op Koers heeft als doel jongeren met een chronische ziekte van 8 tot 18 jaar te leren hoe ze met problemen, waar ze dagelijks tegen aan lopen, om moeten gaan en om hier een oplossing voor te vinden. In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan het vinden van juiste informatie over de ziekte, leren ontspannen, omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met piekeren en stilstaan bij je sterke kanten. De cursus is ook bedoeld voor hun broers en zussen.

Op Koers is ontwikkeld door de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis (AMC), en gebaseerd op principes van de cognitieve gedragstherapie en op onderzoek naar copingstrategieën.

Tool Cursusprogramma Op Koers

Uitzendbureau Emma At Work

werk-picto-142

Emma At Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een chronische aandoening. Het heeft als doel voor elke jongere een passende baan (vakantiebaan, bijbaan of een vaste werkplek) te vinden, afgestemd op hun aandoening en rekening houdend met hun eventuele behandeling. Emma At Work zorgt voor de bemiddeling en biedt de nodige begeleiding. Er zijn vestigingen in Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Amsterdam; jongeren met een ziekte of handicap uit heel Nederland kunnen zich aanmelden.

Tool Emma@Work

Bordspel SeCZ TaLK

relaties-picto-142

SeCZ TaLK is een bordspel, speciaal ontwikkeld om het onderwerp relaties, intimiteit en seksualiteit als je chronisch ziek of beperkt bent op een aantrekkelijke en relatief veilige manier bespreekbaar te maken. In het spel staan vier thema’s centraal: lichaam, contact, seks en toekomst. Het is geschikt voor jongeren van 12-25 jaar en vergroot hun kennis, mening en communicatieve vaardigheden op het gebied van seksualiteit en relatievorming. Een handleiding voor de spelleider (leerkracht, zorgprofessional of ervaringsdeskundige) is bijgevoegd.

Tool Bordspel SeCZ-TaLK

Zie ook:

Checklists psychosociale aspecten

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Er zijn verschillende checklists met betrekking tot psychosociale aspecten die gebruikt kunnen worden voor jongeren in de transitiefase. Verschillende checklists worden hieronder besproken

HEADS Screening
Het doel van de HEADS Screening is om tijdens het consult psychosociale risicofactoren bij jongeren te identificeren en om het gesprek over gevoelige onderwerpen op een ‘veilige’ wijze te kunnen voeren.

Tool Heads Screening

Zie ook: Thema’s HEADS screening

Lastmeter
De Lastmeter heeft als doel de psychosociale zorgbehoeften van jongeren en hun ouders te signaleren. Daarnaast is de Lastmeter een screeningsinstrument om psychosociale belasting bij jongeren vast te stellen en om de behoefte aan ondersteuning te peilen. Professionals kunnen kiezen voor toepassing van de Lastmeter óf het Kwaliteit van Leven in de spreekkamer instrument KLIK.

Tool Lastmeter

Zie ook de officiële Nederlandse lastmeter.

Last Thermometer voor Ouders (LTO)
De Last Thermometer voor Ouders (LTO) heeft als doel op een snelle en efficiënte manier te screenen of ouders van kinderen met een chronische aandoening ondersteuning en hulp nodig hebben of zouden willen. Naast een screeningsinstrument vormt de LTO een communicatie hulpmiddel ten aanzien van psychosociale aspecten. De LTO is gebaseerd op de Lastmeter.

Tool Last Thermometer voor Ouders (LTO)

Rotterdams Transitieprofiel
Het Rotterdams Transitieprofiel is een scoringsinstrument voor zorgverleners. Het is een instrument waarmee zorgverleners kunnen peilen in welke fase de jongere verkeert in de transitie naar volwassenheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Ook kan het scoringsinstrument gebruikt worden hoe de hele populatie patiënten er voor staat op verschillende domeinen in de transitie naar volwassenheid: van ‘geheel afhankelijk van ouders/verzorgers’ tot en met ‘vervult een volwassen rol’.

Tool Rotterdams transitieprofiel

Ouderbegeleiding

ouders_geel-grijs-142

Het doel van deze tool is om ouders van jongeren met een chronische aandoening te begeleiden in het transitieproces van de verzorgende ouder naar de coachende ouder die de regie steeds meer bij de jongere zelf legt. Bij ouderbegeleiding wordt gericht aandacht besteedt aan deze rol veranderingen. De tool berust op twee principes: de ouders ervan bewust maken dat de jongeren steeds meer verantwoordelijkheid krijgen en de ouders ondersteunen bij de opdracht om jongeren zelf meer taken te laten uitvoeren en meer verantwoordelijkheid te nemen.

Tool ouderbegeleiding

Tien stappenplan
zorg-picto-142

Dit Tien Stappenplan geeft richting aan het verbeterproces van transitiezorg en helpt behandelteams om aan de slag te gaan met transitie. Aan de hand van tien stappen wordt bovendien de inhoud van de Transitie Toolkit verkend. De tien stappen zijn:

 1. Stel een multidisciplinair projectteamsamen
 2. Bepaal de huidige en gewenste situatie
 3. Werk aan een gemeenschappelijke visie over zorg in de transitiefase
 4. Selecteer passende interventies uit de Transitie Toolkit
 5. Stel doelen op aan de hand van het raamwerk en maak een plan van aanpak
 6. Maak bewuste keuzes en probeer interventies op kleine schaal uit
 7. Maak een meetplan en stel simpele indicatoren vast om de voortgang te monitoren
 8. Evalueer na een periode van ongeveer één tot anderhalf jaar door de zelfdiagnose te herhalen
 9. Maak een plan voor communicatie over het transitieproject binnen en buiten de organisatie
 10. Maak een plan voor borging om in de organisatie de transitiezorg te verankeren in de dagelijkse routines

Tool Tien stappenplan aan de slag met transitie

DiaCare4U

zorg-picto-142

Diacare4U biedt klinische psychosociale ondersteuning aan jongeren met Diabetes Mellitus type I. Het is gericht op het accepteren en leren omgaan met de beperkingen van de aandoening en bij het uitvoeren van zelfcontrole. Jongeren worden gedurende vijf weken opgenomen in een paviljoen van Adelante-Zorggroep in Valkenburg en krijgen daar medische en psychosociale begeleiding, diabeteseducatie en onderwijs.

Tool Diacare4u

Zelfmanagement Web

ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Het Zelfmanagement Web is ontwikkeld om te achterhalen hoe een patiënt omgaat met uitdagingen voor zelfmanagement op verschillende levensgebieden. Voor gebruik in Betere Transitie bij Diabetes is het aangepast aan de doelgroep voor jongeren vanaf 12 jaar. Een voorbeeld van zo’n aanpassing is de term ‘sociale contacten’ uit de volwassenenversie is vertaald naar ‘vrienden’. De tool zet de jongeren (maar ook ouders) aan het denken over een breed scala aan thema’s die van belang zijn bij het dagelijkse diabetesmanagement. Hiermee kan de autonomie en de eigen regie van jongeren worden vergroot, worden ouders of verzorgers ondersteund in de opvoeding en verlenen zorgverleners zorg op maat. Ook kan de voortgang van de jongere op het gebied van zelfstandigheid worden gemonitord.

Tool Zelfmanagement Web

Zie voor meer informatie ook: