TransitieNet biedt alle professionals binnen de revalidatie, die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met een chronische aandoening, een platform voor expertise- en informatieuitwisseling. Alle activiteiten van TransitieNet – het organiseren van expertmeetings, het verspreiden van behandelmodules en het bieden van ondersteuning van revalidatiecentra rondom transitiezorg – hebben tot doel voor jongeren en jongvolwassenen een goed zorgaanbod te bewerkstelligen.

TransitieNet expertmeetings en behandelmodules

TransitieNet organiseert expertmeetings voor behandelaars binnen de revalidatie, andere betrokkenen en ketenpartners. Bijeenkomsten vinden ongeveer vier keer per jaar plaats op een centrale plaats in Nederland. De bijeenkomsten zijn bedoeld om medewerkers in de transitiezorg de gelegenheid te bieden informatie en expertise uit te wisselen. Professionals uit diverse disciplines leveren een bijdrage aan deze scholing. De expertmeetings worden telkens rondom een thema georganiseerd.

Naast deskundigheidsbevordering door middel van de bijeenkomsten, stimuleert en coördineert TransitieNet het gebruik van de verschillende transitiezorgmodules. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe modules.

Contact
De coördinator van TransitieNet is Sander Hilberink, projectmedewerker van het Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde. Voor meer informatie over TransitieNet kunt u met hem contact opnemen of met Marij Roebroeck, programmaleider Transitieonderzoek Zuidwest Nederland.

Postadres
Erasmus MC, afdeling revalidatiegeneeskunde
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Initiatiefnemers
TransitieNet is een gezamenlijk initiatief van het Erasmus MC Revalidatiegeneeskunde, Rijndam revalidatiecentrum Rotterdam, Lectoraat Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en de BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. TransitieNet wordt gefinancierd door Kinderfonds Adriaanstichting (KFA), Johanna Kinderfonds (JKF) en het Revalidatiefonds.

Bijeenkomsten

Expertmeeting TransitieNet 6 september 2012 – Groepsprogramma Vriendschap, Verkering en Vrijen

Op 6 september 2012 organiseerde TransitieNet de expertmeeting rondom het proefimplementatieproject van het groepsprogramma Vriendschap, Verkering en Vrijen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ruim dertig deelnemers van 18 verschillende instellingen hadden zich voor deze middag ingeschreven. Egbert Kruijver, seksuoloog bij Sophia Revalidatie en ontwikkelaar van het groepsprogramma, gaf een toelichting op de opbouw en de inhoud van het programma. Heleen van der Stege (Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam) ging daarna in op de voorspellende factoren van de motivatie van professionals om het bordspel SeCZ TaLK te gebruiken. Na de pauze presenteerde Sander Hilberink (Coördinator TransitieNet van Erasmus MC) de resultaten van het project. Het expertpanel reflecteerde op de uitkomsten en ging onder andere in op de gewenste leeftijd van deelnemers en de problemen rondom de rekrutering.

De handouts vindt u hieronder.

Expertmeeting TransitieNet 9 december 2011 – Kick off Groei-wijzer. Groei-wijzer onder grote belangstelling gepresenteerd

Op vrijdag 9 december is de definitieve versie van de Groei-wijzer gepresenteerd. Meer dan 70 professionals uit de revalidatie en het speciaal onderwijs hadden zich aangemeld voor deze TransitieNet expertmeeting die geheel in het teken stond van de resultaten van het pilot project. De Groei-wijzer is in 2010-2011 ontwikkeld door het UMCG Centrum voor Revalidatie, revalidatiecentrum Blixembosch, Mytylschool Eindhoven en het Erasmus MC binnen TransitieNet. Het instrument is gebaseerd op het Canadese Skills for Growing Up (Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto) en richt zich op het stimuleren van vaardigheden voor een zelfstandig leven. Hier vindt u een beschrijving van het instrument

Na een welkomstwoord door projectleider Karel Maathuis, gaf Sander Hilberink een korte update van lopende zorginnovatieprojecten binnen TransitieNet. Vervolgens lichtte Leteke Vos – projectmedewerker – de opzet van het project toe. Na de pauze presenteerde Marly van Raak de werkwijze met de Groei-wijzer binnen de Mytylschool Eindhoven en gaf hiermee een concreet handvat voor professionals. De resultaten van de pilot werden door Sander Hilberink en Leteke Vos toegelicht.

Hieruit bleek onder andere dat de Groei-wijzer door een grote meerderheid van de deelnemers gebruikt is en dat men van plan is de Groei-wijzer te blijven gebruiken. Wel blijkt uit de cijfers, dat het instrument minder gebruikt is door de wat oudere jongeren. Behandelaars zijn erg te spreken over de Groei-wijzer en kijken uit naar bredere implementatie. Ook werd aandacht besteed aan hoe de Groei-wijzer ingebed kan worden in de totale behandeling van kinderen en jongeren.

Aan het eind van de middag werd de Groei-wijzer gepresenteerd en uitgereikt aan belangrijke partners binnen de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs. Karel Maathuis bood het eerste exemplaar aan Luki Oderwald (Johanna Kinderfonds) aan. Het Johanna Kinderfonds ondersteunde dit project financieel, samen met Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en Stichting Beatrixoord. Vervolgens ontving Anke Meester (kinderrevalidatiearts), namens het bestuur Vereniging Revalidatieartsen een exemplaar, waarmee de VRA werd opgeroepen brede implementatie te ondersteunen. In een kort dankwoord sprak de VRA haar waardering uit voor de Groei-wijzer en voor de professionalisering van de kinderrevalidatie. Bert Beuving, beleidsmedewerker onderwijs van de BOSK, kreeg het derde exemplaar uitgereikt. Hij onderstreepte de mogelijkheid van de Groei-wijzer binnen het speciaal onderwijs.

De Groei-wijzer is digitaal op te vragen bij Sander Hilberink. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

1 Welkom
2 Update
3 Projectbeschrijving
4 Mytylschool GW
5 Resultaten GW
6 Implementatie GW

Expertmeeting TransitieNet 19 mei 2010 – Een praktische kijk op zorginnovatie

Op 19 mei jl. organiseerde TransitieNet ‘Een praktische kijk op zorginnovatie’ een expertmeeting waaraan ruim dertig personen (ook zorgverleners uit België) deelnamen. Twee teams uit de testfase van het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! vertelden over hun zorginnovatie project, de hobbels die ze ondervonden en de oplossingen. AnneLoes van Staa gaf een overzicht van belangrijke thema’s binnen Transitie en Zelfmanagement, en presenteerde de toolkit die het Actieprogramma beschikbaar stelt. Sophia Revalidatie Den Haag liet goede voorbeelden zien hoe zij jongeren beter willen betrekken bij hun revalidatie, en als uitsmijter werd de behandelmodule Betrokken Ouderschap gepresenteerd. Dit alles leidde tot veel interactie en uitwisseling van expertise, trucs en tips om zelf aan de slag te gaan. De handouts zijn hier te downloaden.

Expertmeeting TransitieNet 2 december 2009 – Wonen en Huishouden

Op woensdag 2 december 2009 vond de expertmeeting ‘Wonen en Huishouden’ plaats in Sophia Revalidatie te Den Haag. Er werd ingegaan op behandelmodules die jongeren ondersteunen bij het voeren van een eigen huishouding. In totaal namen 30 professionals aan de expertmeeting deel.

Download hier de presentaties:

Expertmeeting TransitieNet 25 maart 2009 – Sociale en intieme relaties en seksualiteit

In maart 2009 vond de vierde bijeenkomst van TransitieNet plaats rondom het thema Sociale en intieme relaties en seksualiteit. Er waren 58 deelnemers aanwezig. U kunt nu de presentaties bekijken:

Geïnteresseerden in het boek Seks en Handicap: lees hier de flyer

Expertmeeting  TransitieNet 9 oktober 2008 – Actieve leefstijl en sportstimulering

De derde landelijke bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2008. Op deze bijeenkomst is de aandacht vooral uitgegaan naar (de module) Actieve leefstijl en sportstimulering. Ook zijn de resultaten van het studentenonderzoek, dat de verschillende Poliklinieken Jong Volwassenen (PJV) in kaart bracht en voor centra die met transitiezorg willen starten een aantal aanbevelingen formuleerde, gepresenteerd.

Expertmeeting TransitieNet 22 april 2008 – Het transitieprofiel en organisatie van een Jong Volwassenen Poli

Op dinsdag 22 april 2008 werd een tweede landelijke TransitieNet bijeenkomst georganiseerd in het VU medisch centrum in Amsterdam. Het thema van deze bijeenkomst was het gebruik van het transitieprofiel en organisatie van een Jong Volwassenen Poli.

Klik hier voor de uitkomsten van de workshop waarin de deelnemers de verschillende stappen naar zelfstandigheid op verschillende domeinen opschreven.

Expertmeeting TransitieNet 30 januari 2008 – Arbeidstoeleiding en Wegwijs in voorzieningen en regelgeving

Op 30 januari 2008 heeft de eerste landelijke TransitieNet bijeenkomst plaatsgevonden. Er zijn twee thema’s (en tevens behandelmodules) besproken: Arbeidstoeleiding en Wegwijs in voorzieningen en regelgeving. Doel van het vier uur durende programma was om naast kennisoverdracht ook contact tussen professionals onderling mogelijk te maken. Hiermee willen we de deelnemers praktische handvatten bieden om de zorg voor jongeren / jongvolwassenen vorm te geven. De ontwikkelaars van de betreffende modules namen het inhoudelijke programma voor hun rekening. De deelnemers kregen na afloop een certificaat. Bijna 50 personen van ruim 20 verschillende centra namen deel aan deze bijeenkomst.

ICPS 2009 – Presentatie arbeidstoeleiding voor jongeren

Op 7 november 2009 hield TransitieNet een presentatie voor jongeren over arbeidstoeleiding. Monique Floothuis, ergotherapeut in het Erasmus MC die de interventie “TraJect: Aan het werk!?!?” begeleidt gaf hier een presentatie. Klik hier.

Studiedag “helpen naar zelfstandigheid” 28 maart 2013 – Presentatie resultaten pilot Groei-wijzer

Op 28 maart 2013 vond de studiedag “helpen naar zelfstandigheid” van de mytylscholen Ariane de Ranitz en De Trappenberg en revalidatiecentra De Hoogstraat Revalidatie en De Trappenberg plaats. Het thema van deze dag was: “de weg naar zelfstandigheid: wat betekent dit voor onderwijs, revalidatie en ouders?” TransitieNet verzorgde een deel van de presentatie over de Groei-wijzer, samen met Sacha van Doremalen van de Libra Zorggroep. Klik hier voor de presentatie over de resultaten van de pilot van de Groei-wijzer.

Polikliniek Jongvolwassenen in de revalidatie

Op weg naar een zelfstandig leven
De overgang van kind naar volwassene is voor veel jongeren een onzekere periode. Met vallen en opstaan leren jongeren eigen keuzes te maken en meer verantwoordelijkheid te dragen. Uit  wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC te Rotterdam is gebleken dat voor jongeren met een functiebeperking of chronische aandoening deze overgang vaak nog ingrijpender is. Training of ondersteuning kan dan wenselijk zijn. De Polikliniek Jongvolwassenen biedt deze ondersteuning. Klik hier om te zien welke centra een polikliniek jongvolwassenen hebben .

Wat doet de Polikliniek Jongvolwassenen?
De Polikliniek Jongvolwassenen helpt jongeren met een lichamelijke beperking die problemen hebben met de overgang naar een zelfstandig leven. Deze problemen kunnen te maken hebben met werken en dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding, een inactieve leefstijl, vervoer, voorzieningen, omgaan met geld, relaties en seksualiteit. De revalidatiebehandeling is in modules opgebouwd en vindt individueel of in groepsverband plaats.

Voor wie?
Het zorgaanbod van de Polikliniek Jongvolwassenen is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 15 tot 25 jaar zonder ernstige leerproblemen.

Hoe kun je je aanmelden?
Als je al in behandeling bent bij één van de centra met een polikliniek jongvolwassenen, dan kan je contact opnemen met de betreffende revalidatieafdeling. Jongeren die niet bij deze centra in behandeling zijn, hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. De bedoeling is dat in de toekomst de modules ook in andere revalidatiecentra en -afdelingen aangeboden worden.

Producten en publicaties

Opzet Polikliniek Jongvolwassenen
Zes HBO-studenten van de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam hebben in 2008 in opdracht van TransitieNet een kwalitatief onderzoek gedaan naar de opzet en het beleid van alle Poliklinieken Jongvolwassenen (PJV) in Nederland. De belangrijkste conclusies vindt u hier, handige tips voor centra die met een PJV willen starten zijn samengevat in deze factsheet.

Factsheets modules
Om tegemoet te komen aan de vraag naar informatie voor jongeren over de PJV en de verschillende modules, zijn de volgende factsheets vanaf nu digitaal beschikbaar:

Het Rotterdams Transitieprofiel
De transitie naar volwassenheid heeft betrekking op verschillende levensgebieden. Na school komt het zoeken naar een eigen woonplek in beeld en ontwikkelt een jongere meer serieuze seksuele relaties. Ook de overgang naar de volwassenenzorg komt in beeld. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen heeft het Erasmus MC het Rotterdams Transitieprofiel ontwikkeld, die u hier kunt downloaden.

Intakevragenlijst
Het VUmc heeft een intakevragenlijst ontwikkeld die jongeren voorafgaand aan het eerste consult kunnen invullen. Zo worden relevante medische gegevens gevraagd en wordt het transitieproces van de jongere in kaart gebracht. Klik hier.

Publicaties

 • Jedeloo, S. & Janssen, I., & Van Staa, A.L. (2009). ‘Doorbraak in transitiezorg: Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit!: Van onderzoek naar zorgvernieuwing voor jongeren met chronische aandoeningen.’ Kwaliteit in zorg april 2009, p10-13 Download
 • Hilberink, S. (2009). Niks economische zelfstandigheid. Duurzame zelfstandigheid! In: Raad voor  Maatschappelijke Ontwikkeling (Red.), Beperkt maar niet begrensd. Negen essays over   participatie van jongeren met een beperking (pp. 15-19). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Download
 • Staa, A.L. van & S.R. Hilberink, A.E. Eysink Smeets-van de Burgt, H.A. van der Stege, S. Jedeloo, M.E. Roebroeck (2008). ‘Transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg: Revalidatie in actie.’ Revalidata Vol. 146 december 2008, p3-10. Download
 • Roebroeck, M.E. (2008). Adolescenten in transitie. Gevaar van discontinuïteit van zorg. In: M. Evenblij. Voorspellen van herstellen. Uitkomsten van revalidatieonderzoek, pp 137-139. Den Haag: ZonMw Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek. Download
 • Roebroeck, M.E. e.a. (2007). Lost in Transition? Ontwikkelingen en implementatie van de polikliniek jongvolwassenen. Erasmus MC Revalidatie, Rijndam revalidatiecentrum. Download poster
 • Roebroeck, M.E., & Transition Research Group. (2006). De kinderrevalidatie, en dan? Transitie naar volwassenheid en functioneren als volwassene. Revalidata, 131, 24-25. Download
 • Donkervoort, M., Roebroeck, M.E., Wiegerink, D.J.H.G., Van der Heijden-Maessen, H., & Stam, H.J. (2006). Determinanten van dagelijkse activiteiten en sociale participatie van jongeren met cerebrale parese. Revalidata, 131, 26-27. Download
 • Wiegerink, D.J.H.G., Donkervoort, M., Roebroeck, M.E., Cohen-Kettenis, P.T., & Stam, H.J. (2006). Sociale en seksuele relaties bij jongeren met cerebrale parese (CP) vergeleken met Nederlandse leeftijdgenoten. Revalidata, 131, 28-29. Download
 • Slot, W.M.A., van der, Roebroeck, M.E., Landkroon, A., Terburg, M., Berg-Emons, H.J.G., van den, & Stam, H.J. (2006). Dagelijkse lichamelijke activiteit en participatie bij volwassenen met een hemiparetische cerebrale parese. Revalidata, 131, 30. Download
 • Buffart, L.M., Berg-Emons, H.J.G., van den, Roebroeck, M.E., & H.J. Stam, H.J. (2006). Dagelijkse activiteit, fitheid en obesitas bij jongeren en jongvolwassenen met meningomyelocele. Revalidata, 131, 31-32. Download
 • Nieuwenhuijsen, C., Donkervoort, M., Wiegerink, D.J.H.G., Roebroeck, M.E., & Stam, H.J. (2006). Zorgbehoeften en zorggebruik bij jongvolwassenen met cerebrale parese. Revalidata, 131, 33-34. Download
 • Hilberink, S.R., Roebroeck, M.E., Nieuwstraten, W., Jalink, L., Verheijden, J.M.A., & Stam,  H.J. (2006). Gezondheidsklachten bij volwassenen met cerebrale parese: naar een levensloop benadering. Revalidata, 134, 10-12. Download
 • Burger, C.A., Warmenhoven, N.J.C., Rol, M., & Roebroeck, M.E. (2005). Transitie naar volwassenheid. De kinderrevalidatie, en dan? Revalidata, 126, 12-18. Download
 • Rotterdams Transitieprofiel. Transitieonderzoek ZWN, Erasmus MC – Revalidatie 2005. Download 

Reeks ‘Kijk op transitieonderzoek in de revalidatie’ in de Nieuwsbrieven Op Eigen Benen, door Marij Roebroeck

Relatie Op Eigen Benen en TransitieNet

Twee landelijke programma’s richten zich op een brede verspreiding van initiatieven voor betere zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening. In de revalidatie is TransitieNet actief, en het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! werkt sectoroverstijgend. In de onderstaande figuur wordt de relatie tussen de beide programma’s schematisch weergegeven. Een uitgebreide publicatie hierover is verschenen in Revalidata:

 • Staa, A.L. van, S.R. Hilberink, A.E. Eysink Smeets-van de Burgt, H.A. van der Stege, S. Jedeloo, M.E. Roebroeck (2008). ‘Transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg: Revalidatie in actie.’ Revalidata Vol. 146 december 2008. p3-10. Download