Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP van Fonds NutsOhra (FNO) samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken.

Breed gedragen

Bij de Ronde Tafel waren mensen van diverse organisaties aanwezig: kinderartsen, volwassenenartsen, jongeren, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers, Kind & Ziekenhuis, ministerie van VWS, zorgverzekeraars, onderzoekers, en FNO. Allen waren van mening dat de transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg nog niet optimaal verloopt en dat hier gezamenlijk actie voor nodig is. Ook AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie was aanwezig.

Er is niet één oplossing

Uit de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat we niet kunnen spreken van één oplossing. Er is een samenhang van meerdere oplossingen nodig, gericht op ondersteuning van jongeren zelf, professionalisering van het werkveld, aanpassingen van het systeem binnen de zorgsector en standaardisering van een landelijke aanpak. Daarbij is benadrukt dat de urgentie van de problemen rond transitie van kindzorg naar volwassenenzorg meer onder de publieke aandacht moet gaan komen.

Tien punten programma

In het besproken Tien punten programma Betere Transitie in zorg komt onder andere naar voren dat er niet alleen aandacht nodig is voor een goede overdracht van zorg (de transfer), maar ook voor de transitie naar volwassenheid van de jongeren. Hun perspectief op maatschappelijke participatie mag niet los gezien worden.

Belangrijk is ook de stem van de jongere zelf. Naar hen luisteren en henzelf al op jonge leeftijd (vanaf 12 jaar) laten (mee)beslissen is essentieel. De rol van de ouders/verzorgers verdwijnt niet, maar verandert: in plaats van ‘loslaten’ spreken we over ‘anders vasthouden’.

In de opleidingen van betrokken professionals moet meer aandacht komen voor de specifieke behoeften en noden van adolescenten en jongvolwassenen met chronische aandoeningen. Transitiezorg is teamwerk en vraagt om afstemming tussen professionals. Zo wordt er gedacht aan transitiepoli’s. Vanzelfsprekend vraagt de gehele transitiezorg om extra investeringen in betere zorg.

Vervolg

Er zijn goede afspraken gemaakt voor eerste vervolgstappen. FNO werkt deze verder uit en maakt op korte termijn met de aanwezigen een eerste aanzet hiervoor.