Doel

Inzicht geven en discussie op gang brengen binnen  behandelteams over sterktes en zwaktes in de eigen zorgverlening. Door het zelfdiagnose-instrument te hanteren krijgt het team snel inzicht in de belangrijkste verbeterdoelen om dan een gericht plan van aanpak te kunnen vaststellen.

Doelgroep

Behandelteams (in de revalidatie of curatieve zorg) die jongeren in de transitiefase in behandeling hebben en hun zorgverlening in de transitiefase willen verbeteren.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen Vooruit, de tool ‘Zelfdiagnose voor behandelteams’ ontwikkeld. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond de verbetering van transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening centraal.

NB. De tool Zelfdiagnose voor behandelteams zal binnenkort worden aangepast aan de recentelijk verschenen Kwaliteitsstandaard Transitiezorg. Tot dat moment kan deze versie (2016) worden gebruikt als hulpmiddel.

Werkwijze

Deze tool bestaat uit een korte lijst met stellingen aan de hand waarvan het team zichzelf kan beoordelen; waar staat het team op een bepaald gebied bijvoorbeeld als het gaat om continuïteit van zorg of aandacht voor zelfmanagement. De scores worden in een spinnenwebgrafiek vastgelegd.

Nadat de huidige situatie is bepaald kan het team op dezelfde wijze bepallen welk niveau zij met behulp van een verbeterproject wil bereiken.

Door de zelfdiagnose na een jaar te herhalen, wordt duidelijk waar voortgang is geboekt en op welke gebieden nog aandacht behoeft.

Het invullen van het web wordt gedaan aan de hand van de principes van het Raamwerk Op Eigen Benen Vooruit:

  • Jongeren centraal
  • Toekomstgericht en planmatig
  • Coördinatie van zorg
  • Continuïteit: samenwerking en afstemming
  • Bevordering zelfstandigheid en zelfmanagement
  • Ouders betrekken
  • Integrale zorgverlening; zorg voor meer dan de aandoening alleen
  • Multidisciplinair behandelteam

Beschikbaarheid

Documenten

Effect/resultaat

Het instrument stimuleert de discussie binnen het behandelteam en geeft inzicht in de wijze waarop de zorg nu is vormgegeven en wat de hiaten en verbetermogelijkheden zijn. Het geeft richting aan het plan van aanpak voor het team.

Voorbeeld van toepassing in de praktijk

Hieronder worden de ingevulde spinnenwebgrafieken weergegeven van een Urologie team zowel aan het begin – als aan het einde van het project. Hieraan is goed te zien wat de situatie aan het begin van het project was (huidige situatie), wat het team wilde bereiken (gewenste situatie) en wat er uiteindelijk is bereikt (bereikte resultaten).

Spinnenwebgrafiek aan het begin van het project

Spinnenwebgrafiek aan het einde van het project

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl