Als je extra zorgkosten hebt, zijn er verschillende instanties waar je kunt aankloppen voor hulp.

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten

In het verleden kon je in aanmerking komen voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet is afgeschaft en overgegaan in de regeling tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. Dit is een bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd via het UWV of uw werkgever en dient als compensatie voor de extra kosten die je maakt door je aandoening.

Je komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV en daarbij 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Gelden deze regels voor jou, dan krijg je deze tegemoetkoming automatisch.

Voor meer informatie, kijk op de website van het UWV.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de kosten van de Nederlandse zorgverzekering te kunnen betalen. De hoogte van je zorgtoeslag ligt aan je inkomsten. Er zijn een aantal stappen die je moet nemen om je zorgtoeslag aan te vragen:

 1. Kijk of je recht hebt op zorgtoeslag
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
  • Je bent minimaal 18 jaar
  • Je inkomen of vermogen is niet te hoog (kijk voor de hoogte op de website van de Belastingdienst).
 2. Bepaal je inkomen
  Dit zijn je inkomsten van je (bij)baan. Je studiefinanciering en inkomen van je ouders tellen hiervoor niet mee. Over je inkomen wordt je zorgtoeslag berekend
 3. Bereken je zorgtoeslag
  Met de toeslagmeter op de website van de Belastingdienst kun je de hoogte van je zorgtoeslag berekenen
 4. Vraag (wanneer je deze nog niet hebt) een DigiD aan
  Voor alle zaken die je online regelt van de Belastingdienst en de Rijksoverheid heb je een DigiD nodig. Dit is een persoonlijke digitale gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heb je nodig voor het aanvragen van je zorgtoeslag.
 5. Vraag je zorgtoeslag aan
  Als je de toeslag hebt berekend en hier recht op hebt, kun je de toeslag aanvragen via de website (of app) van de Belastingdienst.
 6. Controleer
  Nadat je de zorgtoeslag hebt aangevraagd krijg je bevestiging van de Belastingdienst. Het is belangrijk om te controleren of de informatie die je door hebt gegeven klopt. Je moet namelijk als je teveel toeslag hebt gekregen dit aan het einde van het jaar terugbetalen. Na het checken stort de Belastingdienst automatisch je zorgtoeslag, tot het moment dat jij er geen recht meer op hebt.

TIP: Wijzigingen doorgeven
Als je inkomen is veranderd is het verstandig om dit direct aan de belastingdienst door te geven. Als de belastingdienst dit pas aan het einde van het jaar weet, kan het namelijk zijn dat je dan een groot bedrag moet terug betalen. Je kan de wijzigingen doorgeven via een wijzigingsformulier, de Belastingtelefoon of op de website van de Belastingdienst.

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand kun je aanvragen voor extra kosten die je door bijzondere omstandigheden moet maken en die je niet kunt betalen van uitkering of loon. Bijzondere bijstand kan variëren van een vergoeding voor de kosten van een bril tot de inrichting van je woning. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en het moet duidelijk zijn dat je geen beroep kan doen op een andere voorziening of regeling zoals de WMO of de ziektekostenverzekeraar. Uitgangspunt bij de aanvraag is dat alleen de meest eenvoudige maar afdoende voorziening voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. Elke gemeente mag zelf de voorwaarden voor bijzondere bijstand vaststellen.

Voor wie is de bijzondere bijstand?
Die is er voor mensen met een laag inkomen en met geen of weinig eigen vermogen, bijvoorbeeld bijstandsuitkering, Wajong uitkering vanaf 21 jaar.

Je hebt recht op bijzondere bijstand als je:

 • Nederlander bent of daarmee gelijkgesteld.
 • in Nederland woont en verblijft.
 • onvoldoende inkomen en vermogen hebt om de kosten zelf te betalen.
 • 8 jaar of ouder bent.
 • Kosten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn.
 • de kosten moet maken vanwege bijzondere of dringende omstandigheden.
 • De kosten niet op een andere manier vergoed kan krijgen.

Waar aanvragen?
Bij de sociale dienst van de gemeente waar je woont. Je gemeente bepaalt of je recht hebt op bijzondere bijstand en de hoogte ervan.

Meer weten?
Informeer bij de sociale dienst van je woonplaats of kijk op de site van het Ministerie van SZW.

Bezwaar, beroep en klacht

Bezwaar
Een bezwaar kan je maken (door een bezwaarschrift te schrijven) als je het niet eens bent met de beslissing van een instantie. Bijvoorbeeld wanneer er iets waar je om gevraagd hebt is afgewezen. Je kunt dan denken aan een sportrolstoel die is afgewezen, of een Wajong uitkering op voor jouw onredelijke argumenten. In de klachten- of bezwaarprocedures staat hoeveel tijd je hebt om een bezwaar in te dienen, binnen welke tijd de instantie moet reageren op je bezwaar en binnen welke tijd het bezwaar moet zijn behandeld. Je hebt meestal het recht om je bezwaar in een zogeheten hoorzitting toe te lichten. Ben je het ook met de uitkomst van deze beslissing niet eens, dan kan je naar de rechter, je gaat dan in Beroep. Wanneer je in beroep gaat heb je meestal advies van een advocaat nodig.

Een klacht
Wanneer je een klacht hebt valt dat weer onder de klachtenprocedure. Het gaat daarbij niet over een beslissing, maar over de manier waarop jij je behandeld voelt door bijvoorbeeld een medewerker van je woonvorm, van een ziekenhuis, of van het UWV of andere instantie waarmee je te maken hebt. Meestal moet je de klacht eerst bespreken met de persoon over wie je een klacht hebt. De meeste instanties hebben een eigen klachtenprocedure waarin staat hoe je een klacht kunt indienen. Meestal moet je binnen een bepaalde periode schriftelijk antwoord ontvangen. Als dit naar jouw mening niet voldoende is, dan kan je alsnog een bezwaar indienen, of als het om een ambtelijke instantie gaat, zoals het UWV of WMO kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Hoe schrijf je een bezwaarschrift?
Wanneer je een beslissing krijgt thuisgestuurd van een bepaalde instantie, zit daar vaak een brief bij waarin staat wat je moet doen als je het met de beslissing niet eens bent. Als dat er niet bij zit kan je bij de instantie vragen naar de procedure om een bezwaarschrift in te dienen. Bijna elke instantie heeft een eigen Bezwaarprocedure. In een bezwaarschrift zet je uiteen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Je geeft aan om welke beslissing het gaat en stuur je een kopie van de beslissing mee. Verder is het van belang die gegevens mee te sturen die van belang zijn om je bezwaar te ondersteunen of waar om gevraagd wordt in de procedure.

TIPS

 • Wanneer je het moeilijk vindt om alleen een bezwaarschrift te schrijven en je wilt hulp hierbij, of wanneer je behoefte hebt aan wat meer deskundig advies, dan kan je terecht bij de Nationale Ombudsman.
 • Je kunt ook terecht bij het Juridisch Steunpunt. Zij helpen mensen op weg in de wirwar aan regels op het terrein van sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en belasting.