Succesvolle transitie van kinder- naar volwassenenzorg

Het onderzoeken van interventies en factoren die bijdragen aan een succesvolle transitie in zorg voor jongeren met chronische, somatische aandoeningen

In dit promotieonderzoek wordt onderzocht of en hoe de kerninterventies die worden aanbevolen in de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg bijdragen aan een succesvolle overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg van jongeren met chronische aandoeningen. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren hieraan bijdragen

Projectbeschrijving

De overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg is een cruciale fase in het leven van jongeren met chronische aandoeningen en het is daarom van groot belang om deze transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen en te zorgen voor continuïteit in zorg. Dit promotieonderzoek is een onderdeel van het Op Eigen Benen onderzoeksprogramma en bouwt voort op eerdere promotieprojecten.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC waarbij de effecten worden onderzocht van de implementatie van de ‘Blauwdruk voor gepersonaliseerde transitiezorg’. De uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg en leven van jongeren met chronische aandoeningen. Er worden vijf verschillende deelstudies uitgevoerd:

 1. een landelijke voorstudie om best practice transitiepoliklinieken en ervaringen van jongeren die hier behandeld zijn te beschrijven. Deze deelstudie maakt deel uit van het project Goede Voorbeelden;
 2. een inventariserende studie naar bestaande toepassing van interventies voor transitiezorg in Erasmus MC;
 3. een cross-sectionele survey over transitiesucces onder jongeren die de overstap van kinderzorg naar volwassenenzorg hebben gemaakt op zes pilotafdelingen van Erasmus MC;
 4. een gecontroleerde longitudinale studie op zes pilotafdelingen van Erasmus MC om de invoering van de kerninterventies voor transitiezorg te evalueren;
 5. een secundaire analyse van de onderzoeksdata van deelstudie 4 om voorspellende factoren van transitiesucces te identificeren.

Projectfeiten

Financiering

Promotievoucher Hogeschool Rotterdam

Looptijd project

juni 2023 – juni 2027

   

Beoogde resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de praktijk en opleidingen in de zorg, omdat ze handvatten bieden voor het verbeteren van zorg voor jongeren met chronische somatische aandoeningen in de transitiefase. De beoogde resultaten zijn als volgt:

 1. kennis over hoe goede voorbeelden van transitiezorg eruit zien;
 2. nulmeting van bestaande transitiezorg in Erasmus MC;
 3. inzicht in transitiesucces van jongeren die bestaande transitiezorg hebben ontvangen;
 4. inzicht in wat kerninterventies voor transitiezorg aan meerwaarde opleveren;
 5. bijdrage aan de definitie van transitiesucces;
 6. inzicht in voorspellende factoren van succesvolle transitie.

Behaalde resultaten

Zodra er resultaten zijn behaald zullen deze op deze plek worden weergegeven.

Verbinding met het onderwijs

Het onderzoek naar transitiesucces bij jongeren met chronische aandoeningen draagt bij aan het onderwijs van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. De resultaten zullen o.a. worden gebruikt in werk- en hoorcolleges van de Master Advanced Nursing Practice. Studenten worden betrokken bij het onderzoek, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een minorproject in de minor Kind en Jeugd gericht op transitiezorg of in afstudeerprojecten. Het evalueren van verpleegkundige interventies gericht op het verbeteren van transitiesucces kan direct bijdragen aan evidence based practice. Kennis die uit het onderzoek voortkomt komt zo ten goede aan het onderwijs en de praktijkervaring van studenten. Ook helpt het studenten om zich voor te bereiden op multidisciplinaire samenwerking en om deze jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden.

Medewerkers en samenwerking

Jobert Sturm MSc

Promovendus

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

Dr. Jane Sattoe

Senior onderzoeker

Samenwerking

Bij dit promotieonderzoek zijn de volgende samenwerkingspartners betrokken: Amsterdam UMC, Catharina Ziekenhuis, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Radboudumc.

Binnen Erasmus MC is in samenwerking met zorgprofessionals en de transitieraad een blauwdruk voor gepersonaliseerde transitiezorg ontwikkeld. In mei 2023 start in het Erasmus MC een pilot om deze blauwdruk te implementeren binnen zes specialismen (hematologie, urologie, nefrologie, cardiologie, MDL en metabole ziekten).

Promotor: Prof. dr. J.C. Escher, Erasmus MC.

Contact

Jobert Sturm MSc, Promovendus

j.l.sturms@hr.nl