Hoogste tijd voor een Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

Als een jongere met een langdurige zorgbehoefte 18 jaar wordt, verander er veel. Zo gaat de zorg van de kinderarts naar een of meerdere artsen voor volwassenen. Deze transitie verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom wordt er momenteel een kwaliteitsstandaard Transitiezorg 18-/18+ ontwikkeld. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt dit traject.

De NICE-richtlijn ‘Transition from children’s to adults’ xervices for young people using health sor social care services’ (2016) is als startpunt gekozen.

Aanleiding

Naar aanleiding van het Tien Punten programma Betere Transitie in de Medische Zorg , opgesteld door AnneLoes van Staa en collega’s van het Lectoraat Transities in zorg van Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met het jongerenpanel van FNO, is initiatief genomen tot de ontwikkeling, van een nationale Kwaliteitsstandaard Transitiezorg. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de ontwikkeling hiervan samen met professionals (inclusief verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten) en jongeren, met financiering van FNO, NVK en ZonMw (voor disseminatie en implementatie).

Doelstelling

Het bieden van handvatten om de transitie van zorg van de kinder- naar de volwassenenzorg beter te organiseren. Hiermee wordt ondersteuning geboden aan de groep jongeren die leeft met een chronisch gezondheidsprobleem van somatische en/of psychische aard al dan niet met een verstandelijke beperking tijdens de transitieleeftijd (12 tot 25 jaar). Daarnaast is de kwaliteitsstandaard van belang voor alle zorgverleners in de zorg die betrokken zijn bij jongeren die overgaan van kinder-naar volwassenenzorg, zowel in de langdurige curatieve zorg, als de revalidatie- en verstandelijke gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg.

Plan van aanpak

Looptijd: 2019 – 2021

Werkwijze

Het project is geïnitieerd door FNO en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er zijn twee werkgroepen samengesteld; een werkgroep voor de ontwikkeling van de inhoud en een werkgroep voor de organisatie van de zorg en toepassing van de kwaliteitsstandaard.

Voor deze aanpak is gekozen omdat vaak blijkt dat na oplevering van een richtlijn of kwaliteitsstandaard, het gebruik en de toepassing ervan achterblijft. In de werkgroep Inhoud zitten zorgprofessionals, jongeren en patiënten vertegenwoordiging en in de werkgroep Organisatie & Toepassing zitten naast zorgprofessionals en jongeren ook vertegenwoordigers van verzekeraars en zorgorganisaties.

Beoogde resultaten

  • Deze kwaliteitsstandaard geeft straks handvatten om de transitie van zorg van de kinder-naar de volwassenenzorg beter te organiseren.
  • Er wordt een budget impact analyse, een toolbox en actieplan opgeleverd om de transitiezorg in te regelen en verankeren (disseminatie & implementatie) in de zorgpraktijk. Deze toolbox bouwt voort op de Transitie Toolkit van Op Eigen Benen. Verder wordt informatie op Thuisarts.nl beschikbaar gesteld, evenals op andere voor jongeren relevante plekken die te maken hebben met een transitietraject.
  • Er wordt een aanzet gegeven tot een netwerk van experts in transitiezorg (expertisenetwerk). Ook jongeren die het transitieproces doorlopen kunnen hierin hun expertise beschikbaar stellen.

Hou deze pagina in de gaten waar de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg zal worden gepubliceerd.

Samenwerking

FNO, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

Inbreng Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

AnneLoes van Staa, Lector Transities in Zorg is nauw bij dit project betrokken en heeft zitting in beide werkgroepen (‘Inhoud’ en ‘Organisatie & Toepassing’. Daarnaast is zij de ontwikkelaar van de Transitie Toolkit van Op Eigen Benen waarop de, binnen het project te ontwikkelen, toolbox wordt gebaseerd.

Financiering

FNO en ZonMw (disseminatie, communicatie en implementatie)

Planning

De kwaliteitsstandaard wordt naar verwachting medio 2021 opgeleverd.

Interview

Interview met Projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg, geïnitieerd en gepubliceerd door ZonMw onder redactie van Milou Oomens en eindredactie van Ineke Voordouw en Wendy Steentjes.

Zorg voor de jeugd

Platform ‘Zorg voor de jeugd’ waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken in de locale praktijk, heeft aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg in het item Zorgtransitie 18- naar 18+ van chronisch zieke jongeren moet beter.

D. Dreesens

Projectleider vanuit het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg. Betrokken bij het project als onafhankelijk expert binnen de projectgroepen.

Voor meer informatie over het project kunt u per mail contact opnemen met projectleider Dunja Dreesens via d.dreesens@kennisinstituut.nl. Voor de betrokkenheid van de projectgroep van Op Eigen benen bij dit project kunt u contact opnemen met OpEigenBenen@hr.nl.