Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie (TraJect: aan het werk?!) ontwikkeld en vanaf 2007 toegepast in de polikliniek Jongvolwassenen van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam.

Geschat wordt dat er rond de 100.000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar zijn met een arbeidshandicap in Nederland (SCP 2006). Van de jongeren met een chronische ziekte of handicap geeft een op de drie aan problemen te ervaren op het gebied van werk (NIVEL 2005), met name met het vinden van werk. De arbeidsparticipatie van jongeren (15-24 jaar) met lichamelijke beperkingen in Nederland bedraagt 39%, in vergelijking tot 59% van de algemene bevolking van 15-25 jaar. Voor jongeren met matige of ernstige beperkingen is de arbeidsparticipatie respectievelijk 26% en 12%.

De ontwikkelde interventie bestaat uit een combinatie van zes groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding gedurende één jaar, en onderscheidt zich van het bestaande aanbod doordat deze:

 • een generiek programma biedt waar (gaan) werken centraal staat, en niet de diagnose;
 • gebruik maakt van gecombineerde deskundigheid van professionals uit de revalidatie (ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker) en re-integratie (jobcoach);
 • voor jongeren op het juiste moment (‘just in time’) wordt aangeboden;
 • intensiever en specifieker is dan in reguliere revalidatieprogramma’s gebruikelijk is.

Resultaten pilot study

 • Uit de evaluatie van de interventie, op basis van de gegevens van twaalf jongvolwassenen uit drie groepen, blijkt dat de interventie toepasbaar is bij de doelgroep en haalbaar in een revalidatiesetting. De kosten passen binnen het budget voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).
 • De voorlopige resultaten met betrekking tot de effectiviteit zijn veelbelovend: na een jaar nam 67% van de jongeren deel aan betaald of onbetaald werk.
 • Over deze interventie zijn twee wetenschappelijke (Engelstalige) artikelen geplubliceerd.
 • Momenteel wordt de interventie via TransitieNet op grotere schaal in revalidatiecentra geïmplementeerd.

Proefimplementatie Traject

In dit project is de interventie TraJect: aan het werk?! geïmplementeerd in twee nieuwe revalidatiecentra en is in een derde centrum getraind om de interventie te geven. Doelstellingen van het huidige project waren:

 1. Het ontwikkelen en toepassen van de train-de-trainer cursus,
 2. Lokale netwerk vorming in revalidatie en re-integratieveld,
 3. monitoring en evaluatie van de interventie.

Het pilot-onderzoek en de proefimplementatie zijn uitgevoerd door Joan Verhoef en Harald Miedema, in nauwe samenwerking met Marij Roebroeck en Monique Floothuis van de polikliniek Jongvolwassenen, afdeling revalidatiegeneeskunde ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum, en Natascha van Schaardenburgh van Bureau Volzin.

In dit implementatieproject is veel ervaring en kennis opgedaan over de implementatie van de in Rotterdam ontwikkelde interventie in revalidatiecentra buiten Rotterdam. Lees de samenvatting.

Multicenter effectstudie ‘TraJect: Aan het werk!?’

In het multicenter effectonderzoek worden de resultaten van de interventie ‘TraJect aan het werk’ in drie revalidatiecentra vergeleken met de resultaten van geboden usual care in andere revalidatiecentra en re- integratiebedrijven. In totaal hebben 49 jongvolwassenen aan de module ‘Aan het werk’ deelgenomen, 39 andere jongvolwassenen ontvingen usual care. Hiermee is voldoende power behaald om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden. De data-verzameling is zomer 2016 afgerond. Gegevens zijn verzameld via vragenlijsten bij start van het onderzoek en één jaar later. Met behulp van deze vragenlijsten zijn de arbeidsstatus van de deelnemers,  de eigen effectiviteit voor werk (geloof in eigen kunnen) en mogelijke veranderingen hierin gemeten. Momenteel wordt gewerkt aan de analyses. Resultaten worden verwacht in najaar 2017.

Het multicenter effectenonderzoek wordt uitgevoerd door Marjolijn Bal en Harald Miedema, in nauwe samenwerking met Marij Roebroek en Monique Floothuis van de polikliniek Jongvolwassenen van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum, en Natascha van Schaardenburgh van Bureau Volzin.

Lespakket

Het lespakket Jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen: transitie naar volwassenheid en werk gaat over jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening in het algemeen, maar ook meer specifiek gericht op lichamelijke beperkingen, en hun proces naar volwassenheid. Het begin van hun werkzame leven neemt hierbij een centrale plaats in. Het pakket omvat twee lessen:

 1. Inleiding op het leven van jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening
 2. een multidisciplinair groepsprogramma om aan het werk te gaan.

Download het lespakket
Download de bijbehorende presentatie

Trainers aan het woord

Financiering

Johanna KinderFondsKinderrevalidatie Fonds AdriaanstichtingVSB-fondsUWV, Top-Up SPIL en SIA-RAAK

   

   

Looptijd: 2006 – 2018