Doel

Deze tool is bruikbaar voor teams die hun zorgverlening aan jongeren in de transitiefase willen verbeteren. Hiermee kan het team aan de hand van de acht principes voor goede adolescentenzorg eenvoudig zelf beoordelen waar het op dat moment staat en welke verbeteracties er nodig of gewenst zijn.

De tool helpt het team om gezamenlijk de uitgangspositie te bepalen en verbeteracties vast te stellen. Daarnaast helpt het bij het aanbrengen van structuur en kan discussies op gang brengen.

Doelgroep

Behandelteams (in de revalidatie of curatieve zorg) die jongeren in de transitiefase in behandeling hebben en hun zorgverlening in de transitiefase willen verbeteren.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen Vooruit, de tool ‘Zelfdiagnose voor behandelteams’ ontwikkeld. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond de verbetering van transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening centraal.

In juni 2024 heeft er een herziening plaatsgevonden van deze tool.

Werkwijze

Werken met de Zelfdiagnose Tool gebeurt in twee stappen:

In de eerste stap vult elk lid van het verbeterteam/ behandelteam (bestaande uit leden uit zowel kinder- als volwassenenzorg) de zelfdiagnose in. In de tweede stap worden de resultaten met elkaar vergeleken en wordt er een ‘Teamscore’ vastgesteld.

Bij een verbetertraject wordt het aanbevolen om de zelfdiagnose bij aanvang en met een herhaling na één of twee jaar uit te voeren.

De Zelfdiagnose is gebaseerd op de acht kernprincipes van het Raamwerk dat uit het Actieprogramma ‘Op Eigen Benen Vooruit!’ is voortgekomen.

Samenhang van de tool Zelfdiagnose voor behandelteams en het project ‘Transitie Draait Door’

In het vierjarige project Transitie Draait Door, dat 1 april 2024 is gestart, doen verschillende verbeterteams mee die kritisch willen kijken naar de manier waarop de transitiezorg op dit moment is vormgegeven en wat de doelen zijn richting de toekomst. Daarnaast zullen deze teams ook actief met deze doelen, met ondersteuning  van het projectteam, aan de slag gaan en daadwerkelijk stappen maken op het gebied van implementatie en evaluatie. De tool Zelfdiagnose is in de eerste fase van het project uitermate geschikt om de huidige stand van zaken te bepalen en ook om verderop in het project te herhalen.

Beschikbaarheid

Er zijn in totaal drie documenten ontwikkeld die allen van belang zijn om de Zelfdiagnose naar behoren uit te kunnen voeren. De handleiding is bedoeld voor degene die het initiatief neemt tot het doen van de zelfdiagnose. In het geval van het project Transitie Draait Door is dat de projectleider maar dit kan in andere situaties ook een transitiecoördinator zijn.

Documenten

Effect/resultaat

Het instrument stimuleert de discussie binnen het behandelteam en geeft inzicht in de wijze waarop de zorg nu is vormgegeven en wat de hiaten en verbetermogelijkheden zijn. Het geeft richting aan het plan van aanpak voor het team.

Voorbeeld van toepassing in de praktijk

Hieronder worden de ingevulde spinnenwebgrafieken weergegeven van een Urologie team zowel aan het begin – als aan het einde van het project. Hieraan is goed te zien wat de situatie aan het begin van het project was (huidige situatie), wat het team wilde bereiken (gewenste situatie) en wat er uiteindelijk is bereikt (bereikte resultaten).

Spinnenwebgrafiek aan het begin van het project

Spinnenwebgrafiek aan het einde van het project

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl