Doel

Het meetbaar verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening aan jongeren met chronische aandoeningen en hun ouders in de transitiefase. Dit wordt bereikt door professionele werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden te structureren en vast te leggen.

Doelgroep

Multidisciplinaire behandelteams, bestaande uit onder meer artsen, paramedici en verpleegkundigen uit zowel kinderzorg als volwassenenzorg en eventueel een transitiecoördinator.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen vooruit, de tool ‘Transitie protocol’ ontwikkeld. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond de verbetering van transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening centraal.

Omschrijving

Het transitie protocol beschrijft in een stroomschema de procedures, acties en criteria voor de verschillende fasen in het transitieproces. De transitie vindt plaats door middel van het doorlopen van verschillende fasen en wordt inhoudelijk aan de individuele jongere en zijn/haar ouders aangepast. Niet alle jongeren zijn immers op het zelfde moment klaar voor de volwassenenzorg. Hun cognitieve en lichamelijke ontwikkeling, emotionele rijpheid en gezondheidstoestand spelen hierbij een rol.

Naast een stroomschema waarin het proces van transitie wordt samengevat, bevat een transitieprotocol:

1. Een omschrijving van de transitieprocedure waarbij de onderstaande fasen de basis vormen voor verdere uitwerking:

  • Voorbereidingsfase: In de leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt de jongere voorbereid naar meer zelfstandigheid en zelfmanagement.
  • Transferfase: Er vindt een mondelinge en schriftelijke overdracht plaats van de kinder- naar de volwassenenpoli.
  • Opvang in de volwassenenzorg / Evaluatiefase: In de periode na de transfer is er aandacht voor integratie van de jongere in de volwassenenzorg (inclusief aandacht voor zelfstandigheid en zelfmanagement) en vindt er een evaluatie plaats van de transitie met de jongere en overige betrokkenen.

2. Een criterialijst waarin is beschreven aan welke criteria moet worden voldaan voordat een transfer plaatsvindt.

3. Een plan voor informatie en voorlichting aan ouders en jongere. Als voorbeeld kunt u een folder inzien die hiervoor is ontwikkeld in het Maasstad Ziekenhuis.

4. Een plan voor het plannen van de transitie met jongeren en hun ouders zoals de lijsten van Ready Steady Go en een checklist voor in de status.

5. Een instrument om ervaringen van jongeren (en ouders) te meten.

Verwijzingen

Als leidraad voor verbeteracties voor de transitie in zorg is er binnen het actieprogramma Op Eigen Benen in 2008 een Raamwerk met acht kernprincipes geformuleerd. Deze kernprincipes zijn vergeleken met de meest recente richtlijnen rond transitiezorg zoals de NICE Guideline (2016). Hieruit blijkt dat het Raamwerk aansluit bij de ‘overarching principles’ zoals deze worden beschreven door NICE.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl