Doel

Het behandelen van jongeren in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar op de Polikliniek Jongvolwassenen, zowel door zorgverleners van de kinder- als de volwassenkant. Op deze wijze hun zelfstandigheid vergroten, uitval na de transfer voorkomen en hen optimaal begeleiden tijdens het transitieproces.

Doelgroep

Jongeren met chronische aandoeningen zonder ernstige leerproblemen in de transitiefase, die ondersteuning nodig hebben in de overgang naar een zelfstandig leven. De leeftijd waarop de jongere in de transitiefase zit kan verschillen.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen vooruit, de tool ‘Polikliniek Jongvolwassenen revalidatie’ ontwikkeld. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond de verbetering van transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening centraal.

Beschrijving

De Polikliniek Jongvolwassenen Revalidatie is gericht op het leveren van passende zorgverlening aan jongeren met een lichamelijke beperking die overstappen van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie. Op de Polikliniek Jongvolwassenen wordt een intake gedaan en worden, naast de revalidatiebehandeling, verschillende behandelmodules aangeboden om jongeren effectiever te ondersteunen bij het verwerven van (meer) zelfstandigheid.

De polikliniek bestaat uit een multidisciplinair team, samengesteld uit revalidatiearts, zorgcoördinator en paramedici/therapeuten van zowel kinder – als volwassenenafdeling: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en eventueel een orthopedagoog, bewegingsagoog, seksuoloog, activiteitenbegeleider, diëtist, verpleegkundige en muziektherapeut.

Op de polikliniek ontvangen jongeren reguliere individuele behandeling door verschillende betrokken disciplines en daarnaast (groeps) behandelingen gericht op transitievraagstukken. Doel is dat de zorg aansluit bij de vraag van de jongeren tussen 15 en 25 jaar. De hulpvraag van (jonge) kinderen en hun ouders is immers verschillend van die van opgroeiende jongeren. Juist op het moment dat zich voor jongeren veel belangrijke veranderingen en ‘life events’ voordoen, verliezen zorgverleners in de revalidatie hen vaak uit het oog. Sommige jongeren in deze leeftijdscategorie zijn jaren niet meer in behandeling geweest, maar hebben vaak wel hulpvragen die verbonden zijn aan hun overgang naar volwassenheid.

Relevante andere tools uit de Transitie toolkit

De onderstaande tools kunnen dienen als inspiratie om een polikliniek voor jongvolwassenen vorm te geven:

Effect / resultaat

Belangrijkste succes van de jongerenpoli is de aandacht voor de specifieke problemen van jongeren. Juist door meer met elkaar en de jongeren in gesprek te zijn, kijken behandelaren op een andere manier naar de jongeren dan naar volwassenen of kinderen. De jongeren hebben binnen de organisatie een eigen identiteit gekregen. Er is nu aandacht voor de specifieke transitiedomeinen, ook wanneer de jongeren zich niet zelf realiseren dat zij er moeite mee hebben.

Voorbeeld van toepassing in de praktijk

Het onderstaande voorbeeld is afkomstig uit onderzoek van het programma ‘Op Eigen Benen’:

Erasmus MC – Sophia Revalidatie: Den Haag heeft sinds september 2007 een polikliniek jongvolwassenen. Uitslagen van landelijke onderzoeken (vanuit Erasmus MC) maakten duidelijk dat er grote behoefte was aan aandacht voor de overgang van jongeren- naar volwassenzorg en voor specifieke benaderingswijzen van jongeren. De kinderrevalidatiearts geeft aan dat een jongere vanaf 14 jaar kan doorstromen naar de Poli Jongvolwassenen.

Voordat de jongerenpoli bij Sophia Revalidatie gerealiseerd werd, is eerst een visiestuk geschreven, waarin het primaire proces werd beschreven en is het team samengesteld. Vervolgens is er gedurende een periode van ongeveer 2 jaar doorontwikkeld in de praktijk. ‘We hadden te maken met therapeuten van twee afdelingen waar veel verschil was in denken, manier van werken en organiseren. Er waren veel verschillende ideeën en er werd heel kritisch gekeken naar benaderingswijzen, manier van rapportage en verslagleggen, manier van vergaderen enzovoort’.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl